مدیریت بازاریابی و تجاری سازی صنایع نفت، گاز و انرژی

مشاوران ارشد پارك بازاریابی ایران با تكیه بر دانش بازرگانی و بازاریابی و همچنین تجربه چندین ساله در حوزه صنایع نفت، گاز و پتروشیمی آماده همكاری جهت برنامه ریزی و اجرای برنامه بازاریابی، تجاری سازی و برندینگ به شركت های تولیدی و بازرگانی هستند. همكاری با پژوهشگاه صنعت نفت از جمله افتخارات ما در صنعت نفت می باشدoil_marketing

تحقیقات بازاریابی كیفی

Qualitative Research

برنامه ریزیاستراتژیك

Strategic Planing

برنامه ریزی تعالی برند

Brand Management

بخش بندی محصولات و خدمات

Segmentation

هدف گذاری و اولویت بندی محصولات و خدمات

Targeting

جایگاه یابی در صنعت پژوهش

Positioning

به كار گیری ابزار بازاریابی مانند كمپین تبلیغات جهت رسیدن به اهداف

Marketing Mix

اجرا، كنترل و تدوین برنامه سیستماتیك بازاریابی و فروش

P.D.C.A for Sys. Marketing