تجاری سازی بیوتكنولوژی

مشاور تجاری سازی بیوتكنولوژی

روش و چارچوب تجاری سازی بیوتكنولوژی مانند تجاری سازی همه فناوری ها و دستاوردهای نو ديگر می باشد.

تجاری سازی بیوتكنولوژی در واقع از نوع تبادلات تجاری B2B و يا Business to Business است. یعنی دستاورد خود را به يك سرمايه گذار واگذار نموده و يا با مشاركت يك سرمايه گذار آن را توسعه (Launch ) می دهيم.

در مقالات مختلف مطالب و فرايندهای گوناگونی جهت تجاری سازی پژوهش های علمی گفته شده است ولی اين مطالب گويای برنامه اجرايی جهت تجاری سازی فناوری ها و دستاوردها نيستند.

اعضای هيئت علمی و مشاوران ارشد در پارك بازاريابی ايران با برگزاری جلسات بحث و دريافت گزارش از كيمته های تحقيقاتی توانسته اند مسيری اجرايی جهت تجاری سازی دستاوردهای بيوتكنولوژی را روشن نموده و در اختيار صاحبان اين علم غنی بگذارند.

ما بر اين موضوع واقف هستيم كه آينده ساز هر كشوری، در مرحله اول دستيابی به اين علم غنی و در مرحله دوم تجاری سازی اين علوم می باشد.

تحقیقات بازاریابی كیفی

Qualitative Research

برنامه ریزی استراتژیك

Strategic Planing

برنامه ریزی تعالی برند

Brand Management

بخش بندی محصولات و خدمات

Segmentation

هدف گذاری و اولویت بندی محصولات و خدمات

Targeting

جایگاه یابی در صنعت پژوهش

Positioning

به كار گیری ابزار بازاریابی مانند كمپین تبلیغات جهت رسیدن به اهداف

Marketing Mix

اجرا، كنترل و تدوین برنامه سیستماتیك بازاریابی و فروش

P.D.C.A for Sys. Marketing