مشاوره فروش و تجاری سازی

baner1

جهت آشنایی بیشتر با مباحث مشاوره بازاریابی، به وب سایت تخصصی مشاوره پارک بازاریابی ایران مراجعه فرمایید.

دپارتمان مشاوره بازاریابی و تجاری سازی پارك بازاریابی ایران، یك گام جلوتر

 «مشاوره بازاریابی ، فروش و تجاری سازی»

دپارتمان مشاوره بازاریابی و تجاری سازی در پارك بازاریابی ایران به ارائه خدمات مشاوره بازاریابی کاربردی و نتیجه گرا به شرکت هایی می پردازد که با چالش های بازاریابی و فروش مواجه می باشند و  يا قصد توسعه و گسترش شرکت و یا مدرنیزه کردن سازمان بازاریابی و فروش خود را دارند.

دپارتمان مشاوره بازاریابی و تجاری سازی با كمك مدل بومی 360درجه توانسته است گامی جلوتر در زمینه سیستماتیك نمودن فرایندهای بازاریابی و فروش را برای شركت های همكار فراهم نماید. نتیجه پیاده سازی این مدل، ساخت یک برند مستحکم (برندسازی) در ذهن مخاطبان و مشتریان بازار هدف می باشد.

شاخص های یك شركت مشاور بازاریابی

«مشاور بازاریابی ، فروش و تجاری سازی» در پارك بازاریابی ایران در حوزه های زير صورت می گیرد

سایر مشاوره های پارك بازاریابی ایران شامل:

جهت آشنایی بیشتر با مباحث مشاوره بازاریابی، به وب سایت تخصصی مشاوره پارک بازاریابی ایران مراجعه فرمایید.