تحقیقات بازاریابی كیفی

تحقیقات بازاريابي کیفی بیشتر به دنبال چرایی تصمیمات و اعمال انسانها است تا اینکه بداند چگونه، کجا و چطور و چه زمانی تصمیم گرفته شده است.

محاسبه سهم بازار و حجم بازار به صورت كلي به كمك تحقیقات بازار كیفی و كمی انجام می شود.

تحقیقات بازاريابی کیفی

تحقیقات بازاريابی کیفی، بخش عمده ای از تحقیقات علمی در علوم مختلف به خصوص در علوم اجتماعی و بازاریابی را تشکیل می دهد. هدف عمدۀ تحقیقات کیفی بدست آوردن اطلاعات عمیق و درونی دربارۀ رفتارهای انسانی و دلایل حاکم بر این رفتارها است.

تحقیقات بازاريابی کیفی بیشتر به دنبال چرایی تصمیمات و اعمال انسانها است تا اینکه بداند چگونه، کجا و چطور و چه زمانی تصمیم گرفته شده است. معمولا تحقیقات کیفی دارای نمونه های محدودی هستند.marketresearch

خدمات پارك بازاریابی ایران در زمينه  تحقیقات بازاريابی كیفی :

برای آشنایی با مباحث مشاوره بازاریابی به وب سایت تخصصی بازاریابی پارک بازاریابی ایران مراجعه فرمایید.

همچنین جهت کسب اطلاعات بیشتر و کاملتر پیرامون تحقیقات بازاریابی کیفی می توانید به صفحه مربوطه در سایت تخصصی مراجعه نمایید.