برند سازی ، برندسازی

برند سازی : Branding زمانی که یک برند جدید به بازار وارد می شود به اتخاذ رویکردهای کاملاً متفاوتی از برندهای جا افتاده و کهنه کار در بازار نیاز دارد.

برند سازی تمامی این برند ها که در مرحله معرفی خود به بازار قرار دارند از یک ویژگی مشترک برخوردارند و آن قرار گرفتن همه آنها در معرض شکست است.

البته برند سازی صاحبان این برندها هیچ کدام به شکست نمی اندیشند و تجربه خود را متمایز از دیگران می دانند، اما بیشتر تحقیقات نشان دهنده این نکته است که نرخ شکست برای برندهای جدید بیش از 50% است.

از این رو توجه به یک رویکرد مناسب برای برند سازی از اهمیت به سزایی برخوردار است.

برند سازی را قبل از اجرای برنامه ها شروع كنید. و همواره مراقب برنامه های برند سازی خود باشید.

يكی از اولين اقدامات مشاوران در برای شركت‌های بزرگ تدوین برند بوك  Brand Book  سازمان می‌باشد. تهيه اين دفترچه، سازمان در ارائه تبليغات يكپارچه و صحيح ياری می‌رساند.

branding untitled(2)

برند سازی  از شخصیت شما و همكارانتان شروع می شود و تا کمپین تبلیغات و بسته بندی و دكوراسیون دفتر كار شما را پوشش می دهد.