تحقیقات بازاریابی ،‌ توسط پارك بازاریابی ایران

تحقیقات بازاریابی فرآیند طراحی، جمع آوری، تجزیه، تحلیل و ارائه سیستماتیک داده ها و یافته های مربوط به یک وضعیت خاص بازاریابی است که شرکت با آن مواجه شده است .

تحقیقات بازاريابی را نباید با تحقیقات بازار اشتباه گرفت . تحقیقات بازار یا کنکاش در یک بازار خاص فقط یکی از اجزاء تحقیقات بازاریابی است. تحقیقات بازار بطور خاص با جمع آوری اطلاعات درباره اندازه و روند بازار سرو کار دارد اما تحقیقات بازاریابی سطح وسیعتری از فعالیتها را در بر می گیرد. در حالیکه ممکن است تحقیقات بازار را هم در بربگیرد. به عبارت دیگر تحقیقات بازار یک جزء از تحقیقات بازاریابی است که درباره تحقیق نمودن در خصوص بازار شامل نیازهای مشتریان، رقبا، فرصتها و تغییرات بازار می باشد.

تحقیقات بازاریابی بر دو نوع است :  تحقیقات بازاریابی كمی و تحقیقات بازاریابی  كیفی

shutterstock_7820494_crop380w Social-Media-Focus-Group shutterstock_20854651
 تحقیقات بازاریابی كمی  تحقیقات بازار  تحقیقات بازاریابی  كیفی

وب سایت تخصصی تحقیقات بازاریابی در ایران