تماس با ما

آدرس دفتر : ميدان ونك، خيابان ونك، كوچه ليلی

دفتر پژوهشگاه: روبروی درب غربی استاديوم آزادی، پژوهشگاه صنعت نفت ايران، واحد تجاری سازی

دفتر صنايع غذایی: ميدان فلسطين، جنب اداره راهنمايی و رانندگی، كانون انجمن های صنفی صنايع غذایی ايران، طبقه چهارم

هماهنگی 77655810  021
نمابر 77802972  021
تماس با مشاور ارشد 3485196 0912

پست الكترونيك

info@qmp.ir
وب سایت مرکزی www.qmpcenter.com