مصاحبه عميق

مصاحبه عميق : در این نوع از مصاحبه، رویکرد پژوهشگر  می تواند  کمابیش  هدایت کننده مي باشد اما به هر شكل او است که  موضوع مورد مصاحبه عمیق را پیشنهاد می کند. پژوهشگر آزادی کاملی در اداره  مصاحبه دارد همان طور که مصاحبه شونده نیز در پاسخ هایش از آزادی کامل برخوردار است. در این مورد انجام تعدادی مصاحبه مفید به نظر می رسد. در مصاحبه عمیق نیز، پژوهشگر تلاش می کند محتوای پنهان مصاحبه را مشاهده  کرده و آن را به شیوه ای کیفی تحلیل کند. مصاحبه عمیق در این روش بر فرد متمرکز است. برای نمونه در این  پژوهش برای یافتن انگیزه ها ، پژوهشگر در پی آن است که دلایل خصومت مصاحبه شونده را با موضوعات متفاوت مطلع شود. همه چیزهایی که از دور یا نزدیک به موضوع مربوط است: خاطرات بد، ترس ها و … را در نظر بگیرد، اما تنها به همین امر بسنده می شود. پژوهشگر با شیوه ای کمابیش  هدایت کننده  مصاحبه شونده را به سوی هدف خود می راند.تا از تداعي ها و نظرات او را در هنگام انتخاب مطلع شود. مصاحبه عميق به سه شكل كلي مي باشد: مصاحبه ساختار يافته، نيمه ساختار يافته، بدون ساختار (آزاد)

qmp_ir conversation