1 min read

محیط زیست و منابع طبیعی به دروس دانشگاه علوم قضایی اضافه شد

به پیشنهاد دادستان کل کشور «محیط زیست و منابع طبیعی» به دروس دانشگاه علوم قضایی اضافه شد.