برندینگ | BRANDING

جهت ورود به وب سایت تخصصی مشاوره برندسازی و برندینگ در پارک بازاریابی ایران کلیک کنید

برندینگ  BRANDING، بخش مهمی از یک فرایند نظام مند بازاریابی یکپارچه است.

برندینگ می تواند با افزایش تمرکز و آگاهی مصرف کننده نسبت به یک محصول یا خدمت موجب رشد سهم بازار شود و با ایجاد و احساس تعلق و نزدیکی در مصرف کنندگان زمینه ساز تکرار خرید آن ها گردد.

برندینگ اگرچه می تواند تمامی این نقش ها را ایفا کند اما استراتژی نام تجاری فراتر و گسترده تر از صرف بحث بازاریابی است و اگر منطبق با استراتژی کلی سازمان نیز نباشد احتمال شکست آن بسیار زیاد است.

با مشاوره برندینگ ،‌ فرصت های پيش آمده را به خدمت درآوردیدBrand_Identity_Software-screenshot

مدیریت برند و برندینگ شامل سه حوزه اصلی می باشد که عبارتند از:

1- ساخت برند (برند سازی)

2- توسعه برند

3- ممیزی برند

یك برند تجاری عبور كنید تا به یك نماد و سرمایه ملی مبدل گردید

برندینگ و مدیریت برند خود را با مشاور پيش ببريد تا هزينه هاي احیای برند خود را صرف توسعه برند كنيد

01